Careers

HR Contact Details

Call us at:
+359 878 443828

Contact us at:
+359 878 445731

Visit us at:
5 "Tziklama" Str.
1532 Kazichane
Sofia District
Bulgaria

Главен счетоводител

Главен счетоводител

Основни задължения:

- Осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност на фирмата, предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;

- Подписва заедно с ръководителя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения на предприятието, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания;
- Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
- Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
- Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на компанията;
- Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета, банките и общинските съвети, за провеждане инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности, за уреждане взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи и предаването им по установения ред в архива, за навременното предаване на счетоводните документи в съответните органи;
-Изпълнява всички дейности свързани с ТРЗ и охрана на труда;
-Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания:

- Завършено висше икономическо образование;
- Компютърна грамотност - MS Office, Internet, счетоводен софтуер;
- Опит на подобна позиция минимум 2 години.

В случай, че отговаряте на горните изисквания моля прилагайте авто-биография с актуална снимка и мотивационно писмо.

1991-2019 © Nedjin Group. All rights reserved.
Web design and development by M6 Solutions.